از طریق این گزینه می توانید به جستجوی Routing number با دانستن نام شهر و یا بانک نمایید، همچنین می توانید با دانستن شماره روتینگ، اطلاعات بانک و شعبه مورد نظر را پیدا کنید.