توضیح: شماره Routing number جهت انجام کلیه پرداخت های بانکی به مقصد ایالات متحده آمریکا ضروریست.