توضیح: کد IFSC .جهت انجام کلیه پرداخت های بانکی به مقصد هندوستان ضروریست