توضیح: شماره IBAN جهت انجام کلیه پرداخت های یورویی ضروریست.