از طریق گزینه زیر می توانید اطلاعات سویفت بانک مورد نظر خود را بر حسب نام بانک، شهر و یا کشور مورد نظر پیدا کنید و همچنین بالعکس با داشتن کد سویفت اطلاعات مربوط به بانک و یا موسسه مورد نظر را جستجو نمایید، توجه نمایید حروف امنیتی (challenge) را با حروف بزرگ وارد نمایید.