حواله یکروزه به آمریکا

حواله یکروزه به آمریکا در بانکهای Citi و Chase و مابقی بانکهای آمریکا دو روزه می باشد.

( کسر روزهای شنبه و یکشنبه)