حواله ین ژاپن

حواله ین ژاپن

حواله ین ژاپن به همه بانکهای ژاپن از 3 مسیر مالزی، امارات و از داخل کشور ژاپن امکان پذیر است.

کارمزد حواله به ژاپن به نسبت مسیر ارسال ین ژاپن از 30 دلار آمریکا تا 50 دلار آمریکا متغیر می باشد.

لیست بانکهای ژاپن که پرداخت ین ژاپن توسط صرافی اعتماد به آنها امکان پذیر است:

http://www.zenginkyo.or.jp/en/outline/list-of-members