حواله وسترن یونیون به هند

انجام خدمات حواله ارزی توسط صرافی اعتماد صورت میپذیرد.

حواله به هند فقط به واحد پول “روپیه” انجام پذیر است.