یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷ | 24 Mar 2018
حواله بانکی به ایران
مبلغ (*)
لطفا از اعداد استفاده نمایید.
لطفا مقدار مبلغ ارسالی را تعیین نمایید.
واحد وجه (*)
ورودی نامعتبر
لطفا واحد وجه ارسالی را مشخص نمایید (مثال:دلار کانادا، پوند انگلستان )
منبع پول (*)
ورودی نامعتبر
نام فرد (شرکت) ارسال کننده (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام فرد یا شرکتی که از حساب بانکی ایشان وجه ارسال می شود ذکر کنید
ملیت فرد ارسال کننده (*)
ورودی نامعتبر
چنانچه از حساب شرکتی وجه حواله می شود، ملیت سهامدار اصلی شرکت قید شود
تاریخ ارسال وچه
ورودی نامعتبر
تاریخ ارسال حواله از کشور مبدا
کشور مبداء (*)
ورودی نامعتبر
لطفا مشخص نمایید حواله از کدام کشور ارسال می گردد.
نام دریافت کننده وجه در ایران (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام شخص دریافت کننده معادل ریالی مبلغ ارسالی را مشخص نمایید.
نام بانک (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام بانک خود جهت دریافت وجه را مشخص نمایید
شماره کارت (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شماره کارت بانکی خود را مشخص نمایید
شماره شبا (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شماره شبای خود را وارد نمایید
تلفن همراه (ایران) (*)
ورودی نامعتبر
لطفا تلفن همراه گیرتده وجه در ایران را وارد نمایید
تصویر کارت ملی (*)
شما مجاز به ارسال فایل های تصویری ، PDF و MS word می باشید حجم فایل باید کمتر از 1 MB باشد
لطفا تصویر کارت ملی خود را ضمیمه نمایید حجم فایل باید کمتر از 1 MB باشد
تصویر رسید
شما مجاز به ارسال فایل های تصویری و PDF و Ms word می باشید حجم فایل باید کمتر از 1 MB باشد
لطفا تصویر رسید پرداخت را ضمیمه نمایید. حجم فایل باید کمتر از 1 MB باشد