پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ | 22 Feb 2018
درخواست پرداخت پی پال
آدرس ایمیل پی پال گیرنده
ورودی نامعتبر
در این قسمت آدرس ایمیل پی پال گیرنده ای که قصد ارسال پول برایش دارید را وارد کنید.
مقدار حواله (*)
ورودی نامعتبر
لطفا مقدار مبلغ حواله خود را مشخص کنید.
واحد وجه ارسالی (*)
ورودی نامعتبر
مشخص نمایید وجه ارسالی از چه نوع می باشد
توضیحات اضافی
ورودی نامعتبر
در صورتی که پرداخت شما نیازمند توضیحاتی در ارتباط با نحوه پرداخت پی پال می باشد، آن را اینجا قید نمایید.
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شناسه ملی خود را وارد نمایید.
نحوه آشنایی با ما
ورودی نامعتبر
مطالعه شرایط و قوانین (*)
شما نمی توانید بدون پذیرش شرایط و قوانین درخواست ارسال حواله خود را ثبت نمایید.
ارسال